ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕರ ನೇಮಕಾತಿ -2020

Find Us At

KARNATAKA STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,
"TRANSPORT HOUSE" K.H ROAD ,
SHANTI NAGAR, BENGALURU
KARNATAKA 560027

Get In Touch

9449596666